Plan Constatijnschool Goor is klaar

Het ontwerp bestemmingsplan voor de verplaatsing van de Prins Constatijnschool naar de Rozenstraat is klaar. Het maakt de ontwikkeling van een school en de renovatie en verbouwing van een bestand gebouw met dienstverlening mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders gaat het plan zes weken ter visie leggen. Ook een ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage. De raad zal het bestemmingsplan naar verwachting in oktober vaststellen.

Met het schoolbestuur, de woningbouwvereniging Viverion, buurtbewoners en andere belanghebbenden overlegt het gemeentebestuur al geruime tijd over het maken van een haalbaar plan. Belangrijkste uitgangspunt is dat de gemeente een school bouwt op de hoek van de Rozenstraat en de Anjerstraat. Het voorontwerp heeft in april ter inzage gelegen. Negen omwonenden hebben daarop gereageerd. De reacties hebben overwegend betrekking op de ontsluiting aan de achterzijde van het pand en de parkeerplaatsen. De ligging van het gebouw op de hoek van de Rozenstraat en de Anjerstraat belemmerd het uitzicht op de Rozenstraat.

Het schoolbestuur en de gemeente beraden zich nog over een passende inrichting van het terrein. Met name de plek voor de kiss-and-ride strook is bepalend voor de invulling van het terrein. Het is daarom wenselijk, zo luidt het ambtelijk advies, een groter deel van het terrein aan te duiden als parkeerterrein. Dit houdt niet in dat er meer parkeerplaatsen moeten komen. Maar dat geschoven kan worden met de ligging daarvan, zodat de gemeente er een optimaal en goed doordacht schoolplein realiseert.

Het gemeentebestuur wil dat het gebouw op de hoek van de Rozenstraat en de Anjerstraat goed opvalt in de omgeving. Voordeel daarvan is dat de school efficiënt van de beschikbare ruimte gebruik kan maken. Het speelterrein krijgt zo iets meer ruimte. De meeste omwonenden hebben enthousiast gereageerd op het plan.